מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

החקלאות בישראל בשנת 2021

נתוני הלמ"ס 8 יוני, 2022

בשנת 2021 ערך התפוקה החקלאית  היה כ-32.0 מיליארד ש"ח (גידולים צמחיים – 18.3 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים – 13.7 מיליארד ש"ח) – עלייה של 3.3% לעומת שנת 2020. הרכב התפוקה החקלאית נותר דומה להרכב בשנים הקודמות ועמד על 57.3% גידולים צמחיים (הכוללים בעיקר את ענפי הירקות, תפו"א ומקשה ומטעים, ללא פרי הדר) ו-42.7% בעלי חיים ותוצרתם (הכוללים בעיקר בקר, צאן ועופות).
תפוקת בעלי החיים 2021: חלה ירידה כמותית בתפוקה של כ-1.4%. בכמות ביצי המאכל חלה עלייה של 11.7%, בכמות ההודים לבשר חלה עלייה של 5.3%, ובכמות חלב הכבשים חלה עלייה של 5.0%. לעומת זאת, בכמות החזירים חלה ירידה של  11.0% ובכמות הפטמים חלה ירידה של 6.4%. היתרה לחקלאים (הרווח הנקי לחקלאים), לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 2021 הייתה 6.5 מיליארד ש"ח – עלייה של 5.8% לעומת שנת 2020. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.