מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

משרד החקלאות: הצעה לתקן את תקנות מועצת הלול לביטול מכסות חדשות

25 נובמבר, 2021

בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א- 2020, עוגנה בתקנה 5 הוראה בדבר קביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק למגדלים חדשים.
ב-1 באוגוסט 2021 התקבלה החלטת ממשלה מס' 213 שעניינה הגברת התחרות בחקלאות. במסגרת החלטת הממשלה האמורה הוחלט לפעול לביטול התכנון בענף ההטלה. על רקע ההחלטה כאמור, אין מקום לקבוע מכסות למגדלים חדשים במסגרת התקנות ומוצע בהתאם לבטל את תקנה 5 האמורה. עם ביטול התכנון ובהתאם למצב המשפטי שיחול באותה העת, ניתן יהיה לגדל מטילות לייצור ביצי מאכל בכפוף לעמידה בדרישות המעוגנות בחקיקה בעניין גידול בעלי חיים, ללא צורך בקביעת מכסה לפי חוק המועצה לענף הלול (יצור ושווק), התשכ"ד-1963.
בתגובה המועצה לענף הלול, פרסמה מכתב לנרשמים לקבלת מכסות חדשות בו היא מעדכנת אותם לגבי ההתפתחויות החדשות (המכתב מצורף מטה).
*תקנה 5 עוסקת במכסות חדשות.