מה חדש בעולם - 2021

מה חדש בעולם - 2021

Atria Oyj הפינית - מובילים בנושאי קיימות

10 יוני, 2021

Atria Oyj, היא חברת מזון פינית והיא החליטה לאחרונה לציין על אריזות מוצרי העוף שלה את טביעת כף הרגל הפחמנית. ההחלטה היא לביצוע מיידי וכבר החודש חלק ממוצרי העוף של החברה ישאו את הנתונים ע"ג התווית. עד סוף שנה זו בכוונת החברה להשלים את המלך על כלל מוצרי העוף הנמכרים על ידה.מידע ע"ג תווית המוצר הוא דרישה של הצרכנים וחברה המעוניינת לשרת את צרכניה באופן ראוי נדרשת לציין מידע נדרש זה - כך על פי החברה. טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי העוף בחברה, בחוות הגידול שלה, היא:  CO2e 2.56 ± 0.18 (לק"ג נשחט).


טביעת כף רגל פחמנית היא מדד המעריך את ההשפעה של פעילות מסויימת על תופעת שינוי האקלים. המדד מתייחס לכמות גזי החממה הנפלטים כתוצאה מפעילות זו.