מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל

2 ספטמבר, 2019

ועדת המחירים הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפקחת על מחירי הביצים באריזה קמעונאית (גדלים L ,M ו-XL) לקמעונאי ולצרכן, וכן על מחירי הביצים באריזה סיטונאית (גדלים XL-S). ביום 2018.12.18 פרסמה ועדת המחירים את החלטתה בעניין בדיקת בסיס למחיר ביצי המאכל, בה הוחלט, בין היתר, לקדם מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל המפוקחות. בהתאם להחלטה זו, דנה ועדת המחירים ביצירת מנגנון עדכון אוטומטי למחירי הביצים. לפי המתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים, לאחר שנקבע מחיר ראשוני למוצר או לשירות המפוקח, מתעדכן המחיר אחת לתקופה באחת משתי דרכים: עדכון מפורט (עדכון בסיס), אשר מתבצע מדי 5-2 שנים, ועדכון שוטף, אשר מתבצע במהלך התקופה שבין עדכוני הבסיס, בהתאם לשינויים בסל תשומות שנקבע לכל מוצר או שירות מפוקח, המוצמד למדדים אקסוגניים פומביים (דוגמת מדד המחירים לצרכן, שכר המינימום, מחירי חומרי הגלם בשווקים גלובליים וכד'). לאור זאת, ועדת המחירים מבקשת להמליץ לשר האוצר ולשר החקלאות ופיתוח הכפר על יישום מנגנון עדכון שוטף אוטומטי לביצי המאכל המפוקחות. המנגנון יבוסס על סל התשומות לעדכון מחירי ביצי המאכל, לפי העניין, אשר נקבעו במסגרת בדיקות הבסיס. סל התשומות לעדכון מחירי ביצי המאכל נקבע בבדיקת הבסיס אשר נכנסה לתוקפה בינואר 2019.
העדכון האוטומטי לא יצריך המלצה של ועדת המחירים לשרים, ואת חתימת השרים על צו מתוקן, כיוון שהמנגנון יוטמע בצו הפיקוח עצמו. 
המלצה זו עולה כעת לשימוע ציבורי, עד ליום ה-3 בספטמבר 2019.