מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

רצפות קשיחות: הבסיס הקיים בחוק

3 יולי, 2019

נושא הרצפות הקשיחות בלולים, מופיע בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א - 1981.
התקנות מבחינות בין לולים קיימים ללולים חדשים.
הדרישה לרצפות קשיחות בלולים קיימים, היא תיקון שהתווסף בשנת 2009 לתקנות.
סעיף (6)  סביבת הלול: רצפת הלול ושוליה החיצוניים, עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול יהיו עשויים מבטון או מאספלט הניתנים לניקוי בקלות.
ההתייחסות למיכלי התערובת מופיעה בסעיף (13)
13ב: המיכלים יותקנו מחוץ ללול, על גבי משטח מוצק ונקי, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
אבל...
בשנת 2013, פורסמה הוראת שעה:
תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי עופות ולולים)(הוראת שעה), תשע"ג-2013
2(2) בתקופה שעד תום שבע שנים מהמועד הקובע יכול שיינתן רשיון-
(א) למשק עופות להטלה שהוא משק עופות קיים, גם אם לא מתקיימת בו תקנה 6 לתקנות העיקריות;
בדרישות האגרת של השירותים הווטרינרים נאמר כך:
1. רצפת הלול כולו יצוקה בטון, אספלט או חומר אחר בלתי חדיר למים הניתן לניקוי וחיטוי בקלות. רצפות הלול מוגבהות ב- 30 ס"מ לפחות מעל פני הסביבה. הרצפה בעלת שיפועים ופתחים המאפשרים ניקוז הנוזלים והתשטיפים למערכת מתאימה.
2. שולי הלול החיצוניים, עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול, עשויים מבטון או חומר אחר בלתי חדיר למים והניתנים לניקוי ולחיטוי בקלות.
3. מכלי המזון מותקנים על גבי משטח מוצק, הניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ומוצב לפחות 30 ס״מ מעל מפלס הקרקע.
נושא ההגבהה של רצפת הלול ב-30 ס"מ מהסביבה מופיע בתקנות רק לגבי לולים חדשים. נושא הניקוז אינו חלק מהתקנות (אם נדייק הוא מופיע בפרק העוסק במשקי אווזים).