תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

השימוש בשרותי האתר הוא בכפוף להוראות כל דין, ולתנאי השימוש באתר, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי מערכת האתר. כניסה לאתר
מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן:
התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים וזכויות אחרות של בעל האתר השימוש בתוכן הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד ואין לעשות
כל שימוש מסחרי בתוכן או בחלק ממנו. אין לשנות, למכור, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, לאחסן במאגרי מידע או לשדר בכל
דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהתוכן הכלול באתר, אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר.
כל שימוש במידע ובנתונים המתפרסמים טעון בדיקת מידע אימות והחלטה על ידי המשתמש, ונעשה על אחריותו. בעל האתר אינו ולא
יהיה אחראי לנכונות התוכן ו/או לכל פגיעה, נזק או הפסד העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן.
התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ומקצועי. מטרת התכנים לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד.
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. בעל האתר פועל לוודא אמינותו ודיוקו של
המידע המצוי באתר, אך אינו אחראי ו/או ערב לאמינותו ודיוקו.
התכנים באתר אינם מהווים עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל. לא תהיה למשתמשים כל
תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי בעל האתר או צוות הכותבים, העורכים המשתתפים בעריכתו ו/או ספקי המידע. כל
שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או
מולטימדיה המצויים באתר הינן של בעל האתר בלבד.
סימני המסחר ומודעות הפרסום של המפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בכל חלק מהם בלא הסכמת
המפרסם מראש ובכתב.