כלכלה

כלכלה

במדור זה מרוכזים התחשיבים הכלכליים של המרכז החקלאי.