פניצילינים

פניצילינים

אנטיביוטיקה מקבוצת הבטא-לקטמאז, בקבוצה זו מספר רב של חומרים, חלקם
חצי-סינטטים, המסווגים בתת-קבוצות בהתאם לטווח פעילותם האנטי חיידקית.
בקטריצידים.
מכניזם פעולה: עיכוב סינתזת דופן תא החיידק, ע"י עיכוב האנזים טרנספפטידאז,
האחראי ליצירת הקשרים בין שרשרות הפפטידוגליקן (פולימרציה).