תגובות בין-תרופתיות

תגובות בין-תרופתיות

 

 תכשיר  מוננסין 

נרסין 

 מדורמיצין  סלינומיצין לסלוסיד   סמדורמיצין דיקלזוריל  דיניטולמיד   אמפרוליום
טיאמולין

-----

-----

--/+

-----

+

+

+

 ND

ND 

אריטרומיצין

-----

-----

+

-----

+

ND

+

ND

ND

טילוזין

+

+

+

+

ND

+

+

ND

ND

פלומקווין

+

+

+

+

ND

ND

+

ND

ND

אנרופלוקסצין

+

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

סולפאכלורפיראזין   

-----

-----

+

-----

ND

ND

ND

ND

ND

סולפאקוונוקסלין

-----

-----

+

-----

+

ND

+

ND

ND

סולפאדימידין

-----

ND

ND

-----

+

ND

ND

ND

ND

סולפאדימטוקסין

-----

-----

ND

ND

----- *

ND

ND

ND

ND

סולפאדיאזין+ טרימתופרים

ND

ND

+

ND

ND

ND

ND

ND

ND

כלורמפניקול

-----

--/+  

+

-----

-----

ND

+

ND

ND

פורלטדון

+

ND

+

ND

+

ND

+

-----

ND

פורזולידון

+

ND

ND

+

+

ND

ND

-----

ND

כלורטטרציקלין

ND

ND

+

+

+

+

ND

+

אסור לשלב     =   -----

מותר לשלב     =     +

דיווחים סותרים =   --/+  

ND               =   אין נתונים 

* = לסלוסיד 125 חל"מ + סולפאדימטוקסין 1000 חל"מ במי השתיה גורמים לירידה בצריכת המזון והמים וכתוצאה מכך דיכוי בגדילה.

לסלוסיד 75 חל"מ + סולפאדימטוקסין 1000 חל"מ במי השתיה אינו גורם לתגובות שליליות