מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

טיוטת חוק ההסדרים 2023 וענף העופות

15 פברואר, 2023

בכוונת הממשלה לחזק את התחרות בענף העופות ולהוביל להורדת מחיר בשר העוף בישראל. כדי לעשות זאת, בחוק ההסדרים מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק התחרות, כך שהסדר שכבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוג עופות, ייחשב כהסדר כובל, אם אחד הצדדים להסדר הוא מי שעוסק בגידול עופות שהוא או אדם קשור אליו מחזיק גם משחטה.
תיאום מחירים וכמויות במקטע הגידול של גורמים שבבעלותם משחטה בענפי עופות המאכל עשוי להוביל לעליית מחירים לצרכן. לפיכך, כחלק ממאמציה של הממשלה להפחית את יוקר המחיה מוצע לתקן את חוק התחרות הכלכלית התשמ"ח- ( 1988להלן - חוק התחרות) כך שמי שעוסק בגידול עופות למאכל, שהוא או אדם קשור אליו, מחזיק במשחטה, לא יחסה תחת הוראות סעיף (4)3 לחוק התחרות, שלפיהם הסדר העונה על התנאים הקבועים בסעיף לא ייחשב כהסדר כובל. על פי התיקון, על הסדר שצד לו הוא מי שעוסק בגידול עופות וקשור למשחטה כאמור, יחולו ההוראות הכלליות של חוק התחרות בנוגע להסדרים כובלים.