מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

תחלואה הנגרמת מחשיפה לליסטריה, לסלמונלה ולקמפילובקטר במזון בישראל ובמדינות נוספות

הכנסת - מרכז המחקר והמידע 7 יוני, 2021

לבקשת חברת-הכנסת שרן השכל וחבר-הכנסת מתן כהנא המרכז למחקר ומידע של הכנסת, סקר נתונים עלההיקף המדווח של תחלואה הנגרמת מחשיפה לאחד משלושה מזהמים המועברים באמצעות מזון: ליסטריה ,סלמונלה וקמפילובקטר. המסמך מציג מידע על היקף התחלואה, האשפוז והתמותה ממזהמים אלה בישראל, ב-28 מדינות האיחוד האירופי (כולל הממלכה המאוחדת), בניו-זילנד, באוסטרליה, בסינגפור ובקנדה.חשיפה למזהמים השונים תיתכן לא רק באמצעות מזון אלא גם באמצעות מים מזוהמים, מגע עם בעלי חייםהנושאים את החיידק ובדרכים נוספות ולא ניתן לייחס את כלל התחלואה הנגרמת על-ידי המזהמים האמוריםלחשיפה למזון מזוהם בלבד. בנוסף, לפי ארגון הבריאות העולמי, קיים קושי להעריך את נטל התחלואהממחלות הנגרמות כתוצאה מחשיפה למזהמים באמצעות מזון, בין היתר, בשל הקושי לבסס סיבתיות ביןצריכת מזון מזוהם לבין מקרי תחלואה ומוות ובשל תת -דיווח בנושא זה.
נתוני משרד הבריאות האמורים על היקף הבדיקות שביצע בשנים 2019-2016 לזיהוי חיידקי הסלמונלה והליסטריה במוצרי מזון מקומיים ומיובאים (נתוני חסר וללא מידע לגבי חיידק הקמפילובקטר אשר אינו מנוטר כלל).
על פי הדו"ח, בשנים 2016-2019 מספר הבדיקות הגדול ביותר (26,811) בוצע לצורך זיהוי חיידק הסלמונלה במוצרי מזון מקומיים ומיובאים. עם זאת, מספר מקרי התחלואה הגדול ביותר בתקופה האמורה היה בשל חיידק הקמפילובקטר (17,835) שכאמור, משרד הבריאות אינו דורש כיום בדיקה לזיהויו (מבקר המדינה התייחס לנושא זה בדו"ח משנת 2020 (דו"ח 70ב) כאשר קבע שראוי שמשרד הבריאות יקיים בדיקות לחיידק זה).
מספר האישפוזים הגדול ביותר בתקופה זו נקשר לחשיפה לחיידק הסלמונלה (1,365) ומספר מקרי התמותה הגדול ביותר נקשר לחשיפה לליסטריה (12). בחינת שיעור האשפוזים ושיעור התמותה הנקשר לכל אחד ממזהמים אלה מעלה כי שיעור האשפוזים מקרב כלל מקרי התחלואה בליסטריוזיס היה הגבוה ביותר (כ-74%), לעומת 5.9% בשל סלמונלוזיס ו-6.6% בשל קמפילובקטריוזיס. שיעור מקרי התמותה שיוחסו לליסטריוזיס עמד על כ-9.3% מכלל מקרי התחלואה בליסטריוזיס, לעומת 0.05% ממקרי התחלואה בסלמונלוזיס (8 מקרי פטירה) וכ-0.005% (מקרה פטירה אחד) ממקרי התחלואה בקמפילובקטריוזיס.
מחלת הסלמונלוזיס: כפי שהוצג בטבלה, מספר הבדיקות במוצרי מזון מקומיים ומיובאיים שבוצעו בישראל בשנים 2016-2019 לאיתור חיידק הסלמונלה הגורם למחלת הסלמונלוזיס הוא הגדול ביותר מבין שלושת המזהמים, אולם מספר הבדיקות בשנים אלה נמצא בירידה. היקף התחלואה בסלמונלוזיס הוא השני בגודלו (14,372) מבין שלושת המזהמים בהם עוסק מסמך זה, אולם מספר האשפוזים בהם התגלה חיידק זה בשנים 2016-2019 הוא הגבוה ביותר מבין שלושת המזהמים (1,365).
מחלת הקמפילובקטריוזיס: מדובר במזהם שכיום אינו נבדק במוצרי מזון בישראל על אף שהוא הנפוץ ביותר בישראל ובעולם. היקף התחלואה בקמפילובקטריוזיס בישראל בתקופת הדו"ח עמד על 17,835 מקרים. 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001