מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

סעיף 52 לחוק מועצת הלול

7 יולי, 2016

בעקבות עודף יצור בשר הפטם ואי יכולת להסדיר את היקפי היצור בשלוחה, נשאלת השאלה האם  סעיף 52 בחוק מועצת הלול יופעל ? סעיף 52 העוסק בתמיכה בתוצרת חקלאית קובע:המועצה רשאית באישור השרים להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד תוצרת הלול, בהתחשב עם התנודות בהוצאות הייצור בענף ועם תנודות המחירים בשוק, באחת או יותר מדרכים אלה:
(1) קביעת מחירים מובטחים לפני העונה או בראשיתה או קביעת מחירי מינימום מפעם לפעם בתוך העונה; 
(2) תמיכות כספיות; 
(3) קניית עודפים. 
הפעלת סעיף זה תאפשר הבטחת מחיר, לא הסדרת כמויות יצור.